Generální licence (Všeobecné oprávnění) ČTÚ

ČTÚ (Český telekomunikační úřad) kontroluje a rozhoduje o využití radiového pásma na území ČR. A jako takové vydává oprávnění (licence) pro užívání jednotlivých frekvenčních pásem pro různé druhy provozu - televize, rozhlas, digitální přenos jako datové sítě (WiFi, CDMA, ...) nebo mobilní telefony a řadu dalších. Mezi tato oprávnění patří i "Generální licence", ve které jsou uvedeny frekvence a druhy provozů, na kterých lze vysílat/přijímat bez jakýchkoli dalších povolení (radiomatérské zkoušky nebo koncesovaná licence). V této generální licenci je například zahrnuto i známé pásmo CB nebo PMR.

Generální licence byla od roku 1989 vícekrát novelizována, zde bude uveden jen výtažek (nebudeme se zabývat paragrafy zákona), kde je hlavně uveden výčet volných frekvencí a k nim příslušný druh provozu.
Základní druhy provozu jsou tři. Prvním je CW, což je obyčejná morseovka. Dále FONE, což je klasická vysílačka, ale také analogová televize a rádio (pro provozování TV nebo rádia je potřeba další povolení od různých úřadů, jako je například živnostenský úřad nebo úřad na ochranu autorských práv). Poslední je DIGITAL, což jak napovídá název je digitální přenos dat a to ať přímo binární nebo komprimovaný (mapř fax.). Digitálně se dá přenášet mimo jiné i hlas (např. jako mobilní telefony).


Generální licence č. 30270/2005-613 uvádí všeobecné oprávnění
k využívání radiových kmitočtůa k provozování zařízení
provozovaných společně na určených kmitočtech
v pásmech 27 MHz až 450MHz.

Podmínky provozování:

a) stanice lze provozovat bez individuálního oprávnění k využívání radiových kmitočtů

b) technické parametry stanic jsou: (d a k končí platnost ke 30,12.2006)

Označení
Provozní kmitočty
Vyzářený výkon
Šířka pásma Druh provozu
a 27,905 27,915 MHz 1 W 8,5 kHz pouze přenos dat
b 27,975 27,985 27,995 MHz 100 mW 8,5 kHz pouze přenos dat
c 34,050 34,075 34,150
34,175 MHz
1 W 15 kHz  
d 45,050 45,075 45,100
45,125 45,150 45,175 MHz
1 W 16 kHz  
e 57,225 57,250 57,275
57,300 MHz
10 mW 16 kHz pouze přenos dat
f 77,025 77,050 77,075
77,100 77,725 78,000
81,725 81,750 MHz
1 W 16 kHz  
g 87,430 87,470 MHz 500 mW 14 kHz pouze přenos dat
h 149,125 149,250 155,725
156,150 MHz
500 mW 16 kHz pouze přenos dat
i 172,650 172,950
172,975 MHz
5 W 10 kHz  
j 172,725 173,050 MHz 1 W 10 kHz  
k 305,825 305,875 MHz 500 mW 16 kHz pouze přenos dat
l 448,070 448,170 MHz 500 mW 14 kHz pouze přenos dat
m 448,490 448,570
448,610 MHz
5 W 14 kHz  
n 449,770 449,810 MHz 1 W 14 kHz  

c) stanice nesmí být provozována s přídavnými zesilovači vysokofrekvenčního výkonu ani s převaděči

d) stanice nesmí být připojována přímo ani nepřímo k veřejným komunikačním sítím, ani využívána k poskytování služeb elektronických komunikací

e) vysílání stanic v pásmech a, b, e, g, h, k, l nesmí mít charakter trvalého provozu. Klíčovací poměr (tj. podíl času, kdy vysílač vysílá na nosném kmitočtu, v rámci jedné hodiny) v těchto pásmech nesmí být větší než 10 %, přičemž délka jednoho vysílání nesmí být delší než 10 sekund

f) stanice v pásmech c, d, f, i, j, m, n mohou být provozovány pouze jako přenosné, nikoliv pevně zabudované v objektu nebo ve vozidle. Provoz stanic se závěsnými či pevnými anténami není povolen

g) provoz stanic v pásmech i, j, není povolen v oblastech příjmu televizního vysílání na 6. televizním kanálu

h) provoz stanice nemá zajištěnu ochranu proti rušení způsobenému vysílacími rádiovými stanicemi jiné radiokomunikační služby provozovanými na základě individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, nebo jinými stanicemi téže služby. Případné rušení řeší fyzické a právnické osoby vzájemnou dohodou

i) stanice nesmí být elektricky ani mechanicky měněna


Generální licence č. 30267/2005-613 uvádí všeobecné oprávnění
k využívání radiových kmitočtů a k provozování zařízení
pro dálkové ovládání modelů
v pásmech 13 MHz až 40MHz.

Podmínky provozování:

a) stanice lze provozovat bez individuálního oprávnění k využívání radiových kmitočtů

b) technické parametry stanic jsou:

Označení
Provozní kmitočty Vyzářený výkon Použití
a 13,560 MHz 100 mW všechny druhy stanic
b 26,995 27,045 27,095
27,145 27,195 MHz
100 mW všechny druhy stanic
c 35,000 až 35,220 MHz
s krokem 10 kHz
1 W pouze pro
modely letadel
d 35,820 až 35,910 MHz
s krokem 10 kHz
1 W pouze pro
modely letade
e 40,665 40,675 40,685
40,695 40,715 MHz
100 mW všechny druhy stanic
f 40,725 40,735 40,765
40,775 40,785 40,815
40,825 40,835 40,865
40,875 40,885 40,915
40,925 40,935 40,965
40,975 40,985 MHz
1 W všechny druhy stanic

c) stanice nesmí být provozována s přídavným vysokofrekvenčním zesilovačem ani být připojována na jiná telekomunikační zařízení

d) stanici lze provozovat pouze s anténou předepsanou výrobcem, jím zmocněným zástupcem v členském státě Evropské unie nebo osobou odpovědnou za uvedení zařízení na trh

e) stanice jsou provozovány na sdílených kmitočtech

f) stanice nemají ochranu před škodlivým rušením způsobeným stanicemi téže služby. Případné rušení řeší fyzické a právnické osoby vzájemnou dohodou

g) stanice využívající kmitočty v pásmech a, b, e, f jsou zařazeny do podružné služby, nemají tedy ochranu před škodlivým rušením způsobeným vysílacími rádiovými stanicemi jiné radiokomunikační služby provozovanými na základě individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů nebo na základě všeobecného oprávnění

h) stanice nesmí být elektricky ani mechanicky měněna
Generální licence č. 43556/2006-613 uvádí všeobecné oprávnění
k využívání radiových kmitočtůa k provozování zařízení
v pásmu 10GHz.

Podmínky provozování:

a) stanice lze provozovat bez individuálního oprávnění k využívání radiových kmitočtů

b) stanice jsou součástí systémů typu bod-bod

c) technické parametry stanic jsou:

Číslo kanálu
Jmenovitý kmitočet
středu kanálu [GHz]
Číslo kanálu
Jmenovitý kmitočet
středu kanálu [GHz]
0 10,308 7 10,490
1 10,322 7a 10,504
1a 10,336 8 10,518
2 10,350 8a 10,532
2a 10,364 9 10,546
3 10,378 9a 10,560
3a 10,392 10 10,574
4 10,406 - -

d) stanice lze provozovat s maximální kmitočtovou odchylkou pracovního kmitočtu 10-4 (100 kHz)

e) šířka pásma zabraného vysíláním ve vysokofrekvenčních kanálech č. 1 až 10 je maximálně 28MHz a ve vysokofrekvenčním kanálu č. 0 je maximálně 14 MHz. Pro přenos signálu, který nevyžaduje plnou šířku pásma zabraného vysíláním, je možno stanice provozovat na doplňkových vysokofrekvenčních kanálech, jejíchž kmitočty jsou odvozeny od kmitočtů výše uvedených kanálů dle vzorců:

f=fn +- 7MHz pro maximální šířku pásma zabraného vysíláním 14MHz nebo
f=fn+- 3,5MHz pro maximální šířku pásma zabraného vysíláním 7MHz,

kde f je jmenovitý kmitočet středu doplňkového vysokofrekvenčního kanálu [MHz] a fn je jmenovitý kmitočet středu vysokofrekvenčního kanálu [MHz]. přičemž n je číslo kanálu 1 až 10 (včetně kanálů s indexem a)

f) výkon dodávaný stanicí do anténního napáječe může být maximálně 2mW

g) spektrální výkonná hustota na státní hranici nesmí přesáhnout hodnotu -122 dB (W/(m2.MHz))

h) stanice lze provozovat pouze s anténami, které jsou konstruovány tak, aby minimální potlačení vyzařování v úhlech větších než 10o od osy vyzařování bylo 20dB

i) stanice nelze provozovat pro přímé šíření rozhlasového nebo televizního vysílání

j) stanice jsou provozovány na sdílených kmitočtech

k) provoz stanice nemá zajištěnu ochranu proti rušení způsobenému vysílacími rádiovými stanicemi jiné radiokomunikační služby provozovanými na základě individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, nebo jinými stanicemi téže služby. Případné rušení řeší fyzické a právnické osoby vzájemnou dohodou

l) stanice nesmí být elektricky ani mechanicky měněna


Generální licence č. 98972/2010-613 uvádí všeobecné oprávnění
k využívání radiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu

Společné konkrétní podmínky provozování:

a) stanice lze provozovat bez individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

b) stanice se užívají v pevné službě, pozemní pohyblivé službě a bezpečnostní službě v oblastech dálkového ovládání, telemetrie, signalizace a přenosu poplachových informací, přenosu hovorových signálů, přenosu dat, přenosu obrazových informací a v dalších podobných oblastech

c) stanice lze provozovat pouze s vestavěnou anténou nebo s anténou, kterou stanoví výrobce, jím zmocněný zástupce v členském státě Evropské unie nebo osoba odpovědná za uvedení zařízení na trh dle návodu k obsluze. Stanice nesmí být provozovány s přídavnými zesilovači vysokofrekvenčního výkonu a s převaděč

d) stanice jsou provozovány na sdílených kmitočtech

e) využívání kmitočtů stanicemi je zařazeno do kategorie podružné (sekundární) služby, stanice tedy nesmí působit škodlivé rušení stanicím přednostních radiokomunikačních služeb a nemají ochranu před škodlivým rušením způsobeným vysílacími rádiovými stanicemi jiné radiokomunikační služby provozovanými na základě individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů nebo dalšími stanicemi krátkého dosahu již do provozu uvedenými. Případné rušení uživatelé řeší vzájemnou dohodou

f) stanice nesmí být elektricky ani mechanicky měněny

g) není-li uvedeno jinak, hodnoty technických parametrů, uvedené v tomto všeobecném oprávnění, jsou hodnotami mezními a nesmí být překročeny v žádném provozním režimu zařízení


Konkrétní podmínky pro nespecifikované stanice krátkého dosahu:

1) nespecifikované stanice slouží zejména pro telemetrii, dálkové ovládání, signalizaci a přenos poplachových informací

2) technické parametry stanic jsou:

Označení
Kmitočtové pásmo
Vyzářený výkon popř.
intenzita mag. pole
Kanálová rozteč Klíčovací poměr
a 6,765 - 6,795 MHz 42 dBμA/m /10m není stanovena ≤ 100%
b 13,553 - 13,567 MHz 42 dBμA/m /10m není stanovena ≤ 100%
c 26,957 - 27,283 MHz 42 dBμA/m /10m
nebo 10 mW
není stanovena ≤ 100%
d 40,660 - 40,700 MHz 10 mW není stanovena ≤ 100%
e 138,200 - 138,450 MHz 10 mW není stanovena ≤ 1%
f 433,050 - 434,790 MHz 10 mW není stanovena ≤ 10%
f1 433,050 - 434,790 MHz 1 mW není stanovena ≤ 100%
f2 433,050 - 434,790 MHz 10 mW max 25 kHz ≤ 100%
g 863,000 - 870,000 HMz 25 mW   ≤ 0,1%
g1 863,000 - 870,000 HMz 25 mW není stanovena ≤ 1,0%
g2 863,000 - 870,000 HMz 25 mW není stanovena ≤ 0,1%
g3 863,000 - 870,000 HMz 25 mW max 35 kHz ≤ 100%
g4 863,000 - 870,000 HMz 500 mW max 25 kHz ≤ 10%
g5 863,000 - 870,000 HMz 5 mW není stanovena ≤ 100%
g6 863,000 - 870,000 HMz 25 mW není stanovena ≤ 100%
h 2,400 - 2,4835 GHz 25 mW není stanovena ≤ 100%
i 5,725 - 5,875 GHz 25 mW není stanovena ≤ 100%
j 24,000 - 24,250 GHz 100 mW není stanovena ≤ 100%
k 61,000 - 61,500 GHz 100 mW není stanovena ≤ 100%
l 122,000 - 123,000 GHz 100 mW není stanovena ≤ 100%
m 244,000 - 246,000 GHz 100 mW není stanovena ≤ 100%

3) stanice v kmitočtových pásmech f a g nelze používat pro vysílání analogových hovorových a akustických signálů. Stanice v kmitočtových pásmech f1, f2 a g5 lze používat pro vysílání hovorových a akustických signálů pouze za předpokladu použití pokročilých technik zmírňujících rušení

4) V kmitočtovém pásmu g lze provozovat:

a) zařízení s modulací FHSS s kanálovou roztečí ≤ 100 kHz

b) zařízení s modulací DSSS nebo s jinou širokopásmovou modulací kromě FHSS bez omezení kanálové rozteče; u těchto zařízení je spektrální hustota výkonu omezena na –4,5 dBm/100 kHz v případě využití celého kmitočtového pásma, na +6,2 dBm/100 kHz v případě využití pouze kmitočtového úseku 865–868 MHz a na +0,8 dBm/100 kHz v případě využití pouze kmitočtového úseku 865–870 MHz.

c) úzkopásmové zařízení s kanálovou roztečí ≤ 100 kHz.

U zařízení podle písm. a) a c) se upřednostňuje kanálová rozteč 100 kHz, umožňující dílčí dělení na 50 kHz nebo 25 kHz. Poplachová zařízení v částech kmitočtového pásma g se řídí podmínkami uvedenými v článku 8.

5) v kmitočtových pásmech g, g1, g2, g4 a g6 musí být použity techniky přístupu ke spektru a zmírnění rušení, které poskytují přinejmenším rovnocenný účinek jako techniky popsané v harmonizovaných normách 11, alternativně lze užít uvedené maximální hodnoty klíčovacího poměru

6) přenos obrazových informací je možný pouze na kmitočtech nad 2400 MHz

7) kmitočtová pásma a, b, c, d, f, h, i, j, k, l mohou být použita také pro průmyslové, vědecké a lékařské aplikace (tzv. pásma ISM), tj. využití rádiových kmitočtů pro jiné účely než je přenos informací, například pro technologický ohřev, osvětlení, vaření, vědecké experimenty atd. Škodlivé rušení, které vzniká provozem těchto aplikací, musí být omezeno na minimum

8) stanice v kmitočtovém pásmu i musí používat vstupní protokol v souladu s příslušnou technickou normou


Konkrétní podmínky pro stanice určené k vyhledávání obětí lavin:

1) technické parametry stanic určených k vyhledávání obětí lavin jsou:

Označení
Kmitočtové pásmo
Intenzita mag. pole
Kanálová rozteč
a 457,000 kHz 7 dBμA/m /10 m nepřerušovaná nosná
bez modulace


Konkrétní podmínky pro stanice určené k aplikacím na železnici:

1) stanice určené k aplikacím na železnici jsou stanice systému AVI (Automatic Vehicle Identification) pro automatickou identifikaci železničních vozů za jízdy vlaku a stanice systému řízení vlaků EUROBALISE a EUROLOOP

2) technické parametry stanic jsou:

Označení
Aplikace
Kmitočty Vyzářený výkon
Další podmínky
a AVI 2447,0 2448,5 2450,5
2451,5 2453,0 MHz
500 mW vysílání pouze
v přítomnosti vlaku
b EUROBALISE 27,095 MHz podle odstavce 3) -
c EUROLOOP 4,515 MHz podle odstavce 4) vysílání pouze
po příjmu signálu
EUROBALISE z vlaku

3) hodnoty intenzity magnetického pole ve vzdálenosti 10 m pro systém EUROBALISE jsou:

image

4) hodnoty intenzity magnetického pole ve vzdálenosti 10 m pro měřicí šířku kmitočtového úseku 10 kHz pro vysílání v systému EUROLOOP jsou:

image


Konkrétní podmínky pro telematiku v silniční dopravě a v silničním provozu (RTTT) a inteligentní dopravní systémy (ITS):

1) zařízeními RTTT se rozumějí zařízení určená k datové komunikaci mezi silničními vozidly navzájem a mezi silničními vozidly a silniční infrastrukturou pro rozličné dopravní aplikace. Zařízeními ITS se rozumí škála systémů a služeb založených na informačních a komunikačních technologiích, včetně zpracování, řízení, lokalizace, komunikace a elektroniky, které se používají v podmínkách silniční dopravy

2) technické parametry stanic jsou:

Označení
Kmitočtové pásmo Vyzářený výkon Kanálová rozteč
a 5,795 - 5,805 GHz 2 W nebo 8 W (dle ČSN) 5 MHz nebo 10 MHz
b 5,805 - 5,815 GHz 2 W nebo 8 W (dle ČSN) 5 MHz nebo 10 MHz
c 63,000 - 64,000 GHz dosud nestanoven není stanovena
d 76,000 - 77,000 GHz 55 dBm / 23,5 dBm není stanovena
e 21,650 - 26,650 GHz podle odstavce 4) podle odstavce 4)
f 5,875 - 5,905 GHz 2 W (max 23 dBm/MHz) podle odstavce 5)
g 77,000 - 81,000 GHz 55 dBm (max -3/-9 dBm/MHz) není stanovena

3) kmitočtové pásmo a je určeno pro přenos do vozidel, zejména pro systémy mýtného. Pásma d a g jsou určena pro radary ve vozidlech a v infrastruktuře

4) kmitočtové pásmo e se využívá takto:

v celém pásmu pro ultraširokopásmovou část (UWB) vozidlového radarového zařízení krátkého dosahu s maximální střední hustotou výkonu –41,3 dBm/MHz efektivního izotropicky vyzářeného výkonu (e.i.r.p.) a se špičkovou hustotou výkonu 0 dBm/50 MHz e.i.r.p., mimo kmitočtů nižších než 22 GHz, u nichž je maximální střední hustota omezena na –61,3 dBm/MHz e.i.r.p. Rádiové spektrum v kmitočtovém pásmu 24,05 – 24,25 GHz se vymezuje pro režim / složku úzkopásmového vysílání, sestávající z nemodulované nosné s maximálním špičkovým výkonem 20 dBm e.i.r.p. a klíčovacím poměrem nepřesahujícím 10 % pro vysílání se špičkovou úrovní vyšší než –10 dBm e.i.r.p. Vysílání v kmitočtovém pásmu 23,6 – 24,0 GHz pod úhlem 30° a větším nad vodorovnou rovinu se zeslabí alespoň o 25 dB u vozidlových radarových zařízení krátkého dosahu uvedených na trh před rokem 2010 a poté alespoň o 30 dB. Provoz v tomto pásmu je povolen pouze do 30. června 2013, s výjimkou zařízení ve vozidlech registrovaných v Evropském společenství před tímto datem

5) v pásmu f musí být použity techniky k potlačení rušení, které poskytují přinejmenším rovnocenný účinek jako techniky popsané v harmonizovaných normách přijatých v souladu se směrnicí 1999/5/ES. Tyto techniky vyžadují automatickou regulaci výkonu (TPC) v rozsahu nejméně 30 dB


Konkrétní podmínky pro zařízení pro detekci polohy a pohybu a pro ostrahu:

1) technické parametry zařízení pro detekci pohybu a pro ostrahu jsou:

Označení
Kmitočtové pásmo Vyzářený výkon Kanálová rozteč Klíčovací poměr
a 169,400 - 169,475 MHz 500 mW max. 50 kHz ≤ 1 %
b 2,400 - 2,4835 GHz 25 mW není stanovena ≤ 100 %
c 9,200 - 9,975 GHz 25 mW není stanovena ≤ 100 %
d 13,400 - 14,000 GHz 25 mW není stanovena ≤ 100 %
d1 17,100 - 17,300 GHz +26 dBm není stanovena ≤ 100 %
e 24,050 - 24,250 GHz 100 mW není stanovena ≤ 100 %
f 4,500 - 7,000 GHz -41,3 dBm/MHz není stanovena ≤ 100 %
g 8,500 - 10,600 GHz -41,3 dBm/MHz není stanovena ≤ 100 %
h 24,050 - 27,000 GHz -41,3 dBm/MHz není stanovena ≤ 100 %
i 57,000 - 64,000 GHz -41,3 dBm/MHz není stanovena ≤ 100 %
j 75,000 - 85,000 GHz -41,3 dBm/MHz není stanovena ≤ 100 %

Označení Kmitočtové pásmo Max. spektrální hustota
Max špičkový
vyzářený výkon
k 30,000 - 230,000 MHz -65 dBm/MHz -44,5 dBm/120kHz
l 230,000 - 1000,000 MHz -60 dBm/MHz -37,5 dBm/120kHz
m 1,000 - 1,600 GHz -65 dBm/MHz (viz odstavec 5) -30 dBm/MHz
n 1,600 - 3,400 GHz -51,3 dBm/MHz -30 dBm/MHz
o 3,400 - 5,000 GHz -41,3 dBm/MHz -30 dBm/MHz
p 5,000 - 6,000 GHz -51,3 dBm/MHz -30 dBm/MHz
q 6,000 - 12,400 GHz -65 dBm/MHz -30 dBm/MHz

2) kmitočtové pásmo a je vyhrazeno pouze pro stanice sloužící ke sledování a vyhledávání majetku, které napomáhají při sledování a zajišťování odcizeného zboží

3) v pásmu d1 musí být použity techniky přístupu ke spektru a zmírnění rušení, které poskytují přinejmenším rovnocenný účinek jako techniky popsané v harmonizovaných normách

4) kmitočtová pásma f, g, h, i, j jsou vyhrazena pouze pro radarové měřiče hladiny

5) kmitočtová pásma k až q jsou vyhrazena pouze pro ultraširokopásmové radary k zobrazení struktury zdí a zemského povrchu (GPR/WPR) podle Rozhodnutí ECC č. ECC/DEC(06)08 z 1. prosince 2006 o podmínkách využívání rádiového spektra systémy GPR/WPR

6) v pásmu m je v úsecích 1164–1215 MHz a 1559–1610 MHz omezena maximální spektrální hustota e.i.r.p. na –75 dBm/kHz


Konkrétní podmínky pro poplachová zařízení:

1) rádiové kmitočty uvedené v tabulce slouží výlučně pro poplachová zařízení včetně systémů pro přivolání pomoci

2) technické parametry stanic jsou:

Označení
Kmitočtové pásmo Vyzářený výkon Kanálová rozteč Klíčovací poměr
a 868,600 - 868,700 MHz 10 mW 25 kHz ≤ 1 %
b 869,200 - 869,250 MHz 10 mW 25 kHz ≤ 0,1 %
c 869,250 - 869,300 MHz 10 mW 25 kHz ≤ 0,1 %
d 869,650 - 869,700 MHz 25 mW 25 kHz ≤ 10 %
e 169,48125 MHz 500 mW 12,5 kHz ≤ 0,1 %
f 169,59375 MHz 500 mW 12,5 kHz ≤ 0,1 %

3) kmitočtové pásmo b je vyhrazeno pouze pro systémy pro přivolání pomoci


Konkrétní podmínky pro stanice pro dálkové ovládání jeřábů, lesních strojů a dalších mechanizmů:

1) zařízení pracující na rádiových kmitočtech uvedených v tabulce slouží pro dálkové ovládání jeřábů, lesních strojů, průmyslových vah, železničních vleček a pro podobné aplikace

2) technické parametry stanic jsou:

Označení
Kmitočtové pásmo Vyzářený výkon Kanálová rozteč
a 172,525 172,575
173,650 173,950 MHz
100 mW 12,5 kHz
b 430,000 - 430,450 MHz 100 mW 12,5 kHz


Konkrétní podmínky pro stanice s indukční smyčkou:


1) stanice s indukční smyčkou jsou používány například pro imobilizéry v automobilech, identifikaci zboží, osob nebo zvířat, zabezpečovací systémy, detekci kabelů, bezdrátový přenos hovoru, kontrolu vstupu, bezdotykové senzory, systémy proti krádeži zboží, systémy elektronického mýtného, řízení svozu odpadu apod.

2) v případě vnější antény může být použita pouze indukční smyčka

3) vyzařování stanic s indukční smyčkou v bezprostřední blízkosti od indukční smyčky se nepovažuje za rušení podle zákona

4) technické parametry stanic jsou:

Označení Kmitočtové pásmo Intenzita magnetického pole Další podmínky
a 9,000 - 90,000 kHz 72 dBμA/m ve vzdálenosti 10 m  
b 90,000 - 119,000 kHz 42 dBμA/m ve vzdálenosti 10 m  
c 119,000 - 135,000 kHz 66 dBμA/m ve vzdálenosti 10 m  
c1 135,000 - 140,000 kHz 42 dBμA/m ve vzdálenosti 10 m  
c2 140,000 - 148,500 kHz 37,7 dBμA/m ve vzdálenosti 10 m  
d 148,500 kHz - 1,600 MHz -5 dBμA/m ve vzdálenosti 10 m  
e 1,600 - 5,000 MHz -15 dBμA/m ve vzdálenosti 10 m podle odstavce 7)
e1 1,900 - 2,100 MHz 5 dBμA/m ve vzdálenosti 10 m  
e2 3,155 - 3,400 MHz 13,5 dBμA/m ve vzdálenosti 10 m  
f 5,000 - 30,000 MHz -20 dBμA/m ve vzdálenosti 10 m podle odstavce 7)
g 6,765 - 6,795 MHz 42 dBμA/m ve vzdálenosti 10 m  
h 7,400 - 8,800 MHz 9 dBμA/m ve vzdálenosti 10 m  
i 10,200 - 11,000 MHz 9 dBμA/m ve vzdálenosti 10 m  
j 13,553 - 13,567 MHz 42 dBμA/m ve vzdálenosti 10 m  
j1 13,553 - 13,567 MHz 60 dBμA/m ve vzdálenosti 10 m pouze rádiová identifikační
zařízení (RFID) a zařízení
elektronického dohledu
nad zbožím (EAS)
k 26,957 - 27,283 MHz 42 dBμA/m ve vzdálenosti 10 m  

5) kanálová rozteč není stanovena, může být použito celé příslušné pásmo

6) v případě stanic s vestavěnou nebo výrobcem předepsanou smyčkovou anténou s plochou mezi 0,05 m2 a 0,16 m2 je uvedená intenzita magnetického pole zmenšena o 10 × log (plocha/0,16 m2), v případě plochy smyčkové antény menší než 0,05 m2 je uvedená intenzita magnetického pole zmenšena o 10 dB

7) v kmitočtových pásmech e a f se uvedená maximální intenzita magnetického pole vztahuje na šířku kmitočtového úseku 10 kHz. Pro systémy pracující v úseku širším než 10 kHz je při dodržení této podmínky celková maximální intenzita –5 dBµA/m ve vzdálenosti 10 m

8) v kmitočtových pásmech 5,88–7,68 MHz a 12,66–14,46 MHz mohou stanice vysílající v kmitočtových pásmech g, j a j1 vyzařovat s hodnotami intenzity magnetického pole ve vzdálenosti 10 m takto:

image


Konkrétní podmínky pro bezdrátové mikrofony a naslouchadla:

1) bezdrátové mikrofony jsou určeny jak pro profesionální, tak i pro spotřebitelské využití

2) technické parametry stanic jsou:

Označení Kmitočtové pásmo Vyzářený výkon Knálová rozteč
a 27,415 - 27,915 MHz 10 mW maximálně 50 kHz
b 36,400 - 36,650 MHz 10 mW maximálně 50 kHz
c 36,650 - 38,000 MHz 2 mW maximálně 50 kHz
d 38,000 - 38,500 MHz 10 mW maximálně 200 kHz
e1 169,400 - 169,475 MHz 500 mW maximálně 50 kHz
e2 169,4875 - 169,5875 MHz 500 mW maximálně 50 kHz
f1 173,300 MHz 50 mW maximálně 75 kHz
f2 173,965 - 174,015 MHz 2 mW maximálně 50 kHz
g 174,000 - 216,000 MHz 50 mW -
h 470,000 - 862,000 MHz 50 mW -
i 863,000 - 865,000 MHz 10 mW -

3) kmitočtová pásma c, e1, e2, f1 a f2 jsou určena pouze pro mikrofony pro nedoslýchavé a naslouchadla

4) kmitočtová pásma g a h jsou přednostně vyhrazena pro televizní vysílání. Bezdrátové mikrofony mohou být v těchto pásmech provozovány pouze za podmínek podružné služby, tzn. nesmí rušit příjem televizního signálu a nemají nárok na ochranu proti rušení televizním signálem


Konkrétní podmínky pro rádiová identifikační zařízení:

1) mezi rádiová identifikační zařízení (Radio Frequency Identification Applications, RFID) patří například zařízení pro automatickou identifikaci zboží, sledování pohybu prostředků, poplachové systémy, řízení svozu odpadu, osobní identifikaci, řízení vstupu, bezdotykové senzory, systémy na ochranu zboží, systémy lokalizace, přenosy dat do ručních terminálů a bezdrátových řídicích systémů

2) technické parametry stanic jsou:

Označení Kmitočtové pásmo Vyzářený výkon Kanálová rozteč Klíčovací poměr
a1 2,446 - 2,454 GHz 500 mW není stanovena ≤ 100 %
a2 2,446 - 2,454 GHz 4 W není stanovena ≤ 15 %
b1 865,000 - 868,000 MHz 100 mW 200 kHz LBT
b2 865,600 - 867,600 MHz 2 W 200 kHz LBT
b3 867,600 - 868,000 MHz 500 mW 200 kHz LBT

3) kmitočtové pásmo a2 je určeno pouze pro použití uvnitř budov. Přitom musí být zajištěno, že ve vzdálenosti 10 m od vnější hrany budovy nesmí jakékoliv vysílání přesáhnout ekvivalent intenzity pole, jakou by mělo zařízení s vyzářeným výkonem 500 mW e.i.r.p. umístěné mimo budovu, kdyby bylo měřeno ve stejné vzdálenosti. V případě komplexu budov (například obchody v obchodní pasáži) musí být podmínka intenzity pole splněna ve vzdálenosti 10 m od hranice plochy náležející jednomu uživateli. Jako prostředek pro potlačení interferencí musí být použito technologie přeskoku kmitočtu (Frequency Hopping Spread Spectrum, FHSS)

4) v rozsahu 865–868 MHz (pásma b1 až b3) je určeno 15 kanálů, jejichž středy jsou dány vztahem 864,9 MHz + (0,2 MHz × číslo kanálu). Zařízení může být provozováno ve více dílčích kmitočtových pásmech (b1 až b3)


Konkrétní podmínky pro lékařské implantáty:

1) tato kategorie zahrnuje rádiové části aktivních lékařských přístrojů, které jsou určeny k implantaci, a jejich periferních zařízení

2) technické parametry stanic jsou:

Označení Kmitočtové pásmo Vyzářený výkon popř.
intenzita mag. pole
Klíčovací poměr Kanálová rozteč
a 9,000 - 315,000 kHz 30 dBμA/m /10 m ≤ 10 % není stanovena
b 315,000 - 600,000 kHz -5 dBμA/m /10 m ≤ 10 % není stanovena
c 12,500 - 20,000 MHz -7 dBμA/m /10 m ≤ 10 % není stanovena
c1 30,000 - 37,500 MHz 1 mW ≤ 10 % není stanovena
d1 401,000 - 402,000 MHz 25 μW viz odstavec 6) 25 kHz
d 402,000 - 405,000 MHz 25 μW   25 kHz
d2 405,000 - 406,000 MHz 25 μW viz odstavec 6) 25 kHz

3) kmitočtová pásma b a c jsou určena pro veterinární implantáty

4) kmitočtové pásmo c je určeno pouze pro vysílání uvnitř budov

5) kmitočtové pásmo c1 je určeno pouze pro lékařské membránové implantáty velmi nízkého výkonu pro měření krevního tlaku.

6) v kmitočtových pásmech d1 a d2 musí být použity techniky přístupu ke spektru a zmírnění rušení, které poskytují přinejmenším rovnocenný účinek jako techniky popsané v harmonizovaných normách. Alternativně může být použit klíčovací poměr ≤ 0,1 %


Konkrétní podmínky pro bezdrátové aplikace pro přenos zvuku:

1) bezdrátové aplikace pro přenos zvuku zahrnují například bezdrátové reproduktory, bezdrátová sluchátka včetně sluchátek pro přenosné přehrávače a komunikační prostředky (například ve vozidlech), naslouchadla a pojítka na koncertech apod.

2) technické parametry stanic jsou:

Označení Kmitočtové pásmo Vyzářený výkon Kanálová rozteč
a 863,000 - 865,000 MHz 10 mW není stanovena
b 864,800 - 865,000 MHz 10 mW 50 kHz
c 1,795 - 1,800 GHz 20 mW není stanovena
d 87,500 - 108,000 MHz 50 nW 200 kHz

3) v kmitočtovém pásmu a nemohou být použita úzkopásmová hlasová zařízení, jako jsou zařízení pro monitorování dětí, hlasové dveřní systémy apod.

4) kmitočtové pásmo b je určeno pro úzkopásmová hlasová zařízení, jako jsou zařízení pro monitorování dětí, hlasové dveřní systémy apod.


Konkrétní podmínky pro dálkové ovládání akustických informačních zařízení pro nevidomé :

1) povelové stanice pro dálkové ovládání akustických informačních zařízení pro nevidomé slouží k dálkovému ovládání stacionárních akustických orientačních majáčků (AOM), případně digitálních hlasových majáčků (DHM) umístěných v orientačních bodech městské zástavby důležitých pro nevidomé, např. u vchodů do metra, zdravotnických zařízení, ústavů sociální péče, na autobusových a železničních nádražích, na letištích, nebo ke spuštění informačních systémů, umístěných v dopravních prostředcích městské hromadné dopravy

2) technické parametry stanic jsou:

Označení Kmitočet Vyzářený výkon Kanálová rozteč Doba trvání povelu
a 86,790 MHz 10 mW 20 kHz maximálně 100 ms


Konkrétní podmínky pro stanice v systémech odečtů měřičů:

1) stanicemi v systémech odečtů měřičů se rozumí stanice využívané vodárenskými a elektrárenskými společnostmi

2) technické parametry stanic jsou:

Označení Kmitočtové pásmo Vyzářený výkon Kanálová rozteč
Klíčovací poměr
a 169,400 - 169,475 MHz 500 mW 50 kHz ≤ 10 %

Konkrétní podmínky pro stanice využívající ultraširokopásmovou technologii:

1) stanicí využívající ultraširokopásmovou technologii (UWB – Ultra Wide Band) se rozumí stanice, která jako neoddělitelnou součást nebo jako příslušenství obsahuje technologii pro rádiovou komunikaci na krátkou vzdálenost, zahrnující záměrné generování a vysílání vysokofrekvenční energie rozložené do kmitočtového úseku širšího než 50 MHz, který se může překrývat s několika kmitočtovými pásmy přidělenými radiokomunikačním službám

2) technické parametry stanic kromě stanic uvedených v odst. 4 a 5 jsou:

Označení Kmitočtové pásmo Maximální střední hustota Maximální špičková hustota
a ≤ 1,600 GHz –90 dBm/MHz –50 dBm/50 MHz
b 1,600 - 2,700 GHz –85 dBm/MHz –45 dBm/50 MHz
c 2,700 - 3,400 GHz –70 dBm/MHz –36 dBm/50 MHz
d 3,400 - 3,800 GHz –80 dBm/MHz –40 dBm/50 MHz
e 3,800 - 4,200 GHz –70 dBm/MHz –30 dBm/50 MHz
f 4,200 - 4,800 GHz –70 dBm/MHz –30 dBm/50 MHz
g 4,800 - 6,000 GHz –70 dBm/MHz –30 dBm/50 MHz
h 6,000 - 8,500 GHz –41,3 dBm/MHz 0 dBm/50 MHz
i 8,500 - 10,600 GHz –65 dBm/MHz –25 dBm/50 MHz
j ≥ 10,6 GHz –85 dBm/MHz –45 dBm/50 MHz

3) Stanice může vysílat s jinými limity e.i.r.p. při použití dodatečných technik zmírňujících rušení, které jsou stanoveny v příslušných harmonizovaných normách přijatých v souladu se směrnicí 1999/5/ES, nebo jiných technik zmírňujících rušení, které dosahují alespoň rovnocenné úrovně ochrany jako při použití limitů v odstavci 2. Předpokládá se, že takovou úroveň ochrany poskytnou tyto techniky zmírňující rušení:

a) zmírnění rušení zajištěním nízkého činitele využití, maximální střední hustota e.i.r.p. –41,3 dBm/MHz a maximální špičková hustota e.i.r.p. 0 dBm měřená v úseku 50 MHz se povoluje v pásmech 3,1–4,8 GHz, použije-li se nízký činitel využití, kdy úhrnná doba přenosu všech signálů činí méně než 5 % z každé sekundy a méněnež 0,5 % z každé hodiny, a za předpokladu, že doba přenosu každého signálu nepřesahuje 5 milisekund

b) zmírnění rušení postupem detekce a zabránění, maximální střední hustota e.i.r.p. –41,3 dBm/MHz a maximální špičková hustota e.i.r.p. 0 dBm měřená v úseku 50 MHz se povoluje v pásmech 3,1–4,8 GHz a 8,5–9,0 GHz, použije-li se technika zmírňující rušení postupem detekce a zabránění (DAA) popsaná v harmonizovaných normách přijatých v souladu se směrnicí 1999/5/ES.

4) stanice v motorových a železničních vozidlech mohou využívat pásma podle odstavce 2 kromě pásem f a h, v nichž se stanoví maximální střední hustota e.i.r.p. odchylně od odstavce 2 takto:

Označení Kmitočtové pásmo Maximální střední hustota
do 31. prosince 2010
Maximální střední hustota
od 1. ledna 2011
f 4,200 - 4,800 GHz – 41,3 dBm/MHz za předpokladu, že se
použijí techniky ke zmírnění souhrnného
rušení, které poskytují přinejmenším
rovnocenný účinek jako techniky popsané
v harmonizovaných normách přijatých
v souladu se směrnicí 1999/5/ES, jež
vyžadují automatickou regulaci výkonu
(TPC) v rozsahu nejméně 12 dB.

– 53,3 dBm/MHz v ostatních případech
–70 dBm/MHz
h 6,000 - 8,500 GHz – 41,3 dBm/MHz za předpokladu, že se použijí techniky ke zmírnění
souhrnného rušení, které poskytují přinejmenším rovnocenný účinek jako
techniky popsané v harmonizovaných normách přijatých v souladu se
směrnicí 1999/5/ES, jež vyžadují automatickou regulaci výkonu (TPC)
v rozsahu nejméně 12 dB.

– 53,3 dBm/MHz v ostatních případech
stanice v motorových a železničních vozidlech mohou vysílat i s jinými limity, při použití dodatečných technik zmírňujících rušení, pokud splňují podmínky uvedené v odst. 3

5) technické parametry pro vyzařování signálů do prostoru stanic pro analýzy stavebního materiálu jsou:

Označení Kmitočtové pámo Maximální střední hustota Maximální špičková hustota
a ≤ 1,730 GHz –85 dBm/MHz –45 dBm/50 MHz
b 1,730 - 2,200 GHz –65 dBm/MHz –25 dBm/50 MHz
c 2,200 - 2,500 GHz –50 dBm/MHz –10 dBm/50 MHz
d 2,500 - 2,690 GHz –65 dBm/MHz –25 dBm/50 MHz
e 2,690 - 2,700 GHz –55 dBm/MHz –15 dBm/50 MHz
f 2,700 - 3,400 GHz –82 dBm/MHz –42 dBm/50 MHz
g 3,400 - 4,800 GHz –50 dBm/MHz –10 dBm/50 MHz
h 4,800 - 5,000 GHz –55 dBm/MHz –15 dBm/50 MHz
h 5,000 - 8,000 GHz –50 dBm/MHz –10 dBm/50 MHz
h 8,000 - 8,500 GHz –70 dBm/MHz –20 dBm/50 MHz
j ≥ 8 500 GHz –85 dBm/MHz –45 dBm/50 MHz
pro zařízení pro analýzy stavebního materiálu používající techniky zmírňující rušení, které poskytují přinejmenším rovnocenný účinek jako techniky popsané v příslušných harmonizovaných normách přijatých v souladu se směrnicí 1999/5/ES, lze povolit provoz v kmitočtových pásmech 1,215 až 1,73 GHz s maximální střední hustotou –70 dBm/MHz a v kmitočtových pásmech 2,5 až 2,69 GHz a 2,7 až 3,4 GHz s maximální střední hustotou e.i.r.p. –50 dBm/MHz, pokud je dosaženo alespoň rovnocenné úrovněochrany jako při použití limitů uvedených v tabulce výše. V zájmu ochrany radioastronomické služby musí být v kmitočtových pásmech 2,69 až 2,70 GHz a 4,8 až 5,0 GHz celková hustota vyzářeného výkonu nižší než –65 dBm/MHz, jak je uvedeno v příslušných harmonizovaných normách přijatých v souladu se směrnicí 1999/5/ES